Konkurs za zapošljavanje

BOSNA I HERCEGOVINA

KANTON SARAJEVO


Predškolska ustanova ,,Sretno djetinjstvo” Sarajevo


Na osnovu člana 33. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 26/08 i 21/09), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 35/17), člana 87. Predškolska ustanova ,,Sretno djetinjstvo” raspisuje:


                          K O N K U R S


za prijem radnika u Predškolskoj ustanovi ,,Sretno djetinjstvo” Sarajevo na određeno vrijeme :
1.     Odgajatelj………………………………………..1 izvršioca, puno radno vrijeme;

2.     Pedijatrijska sestra………………………………. 1 izvšilac, puno radno vrijeme 


USLOVI KONKURSA:Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu (,,Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 26/16 i 89/18), kandidati treba da ispunjavaju  sljedeće uslove:
– za poziciju pod rb. 1: VSS, profesor predškolskog odgoja i obrazovanja ili završen Iciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) sa akademskom titulom i stečenim zvanjem Bakalaureat/Bachelor za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja ili završen II ciklus sa stečenim zvanjem Magistar za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja  te položenim stručnim ispitom za samostalan odgojno-obrazovni rad;
-za poziciju pod rb. 2: SSS, srednja medicinska škola, pedijatrijski smjer; Obavezna dokumentacija:a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,c) izvod iz matične knjige rođenih,d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa


Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili  poštom na adresu:
Predškolska ustanova „Sretno djetinjstvo“ Džemala Bijedića, br  297A,71000 Sarajevo,sa naznakom,,Prijava na konkurs za poziciju ____/ne otvarati – otvara Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika”.


Konkurs je objavljen na stranici PU „ Sretno djetinjstvo“ i na stranici „JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE i ostaje otvoren 10 (deset) radnih dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za podnošenje prijava na konkurs je 20.05.2022. godine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *