Konkurs za zapošljavanje

BOSNA I HERCEGOVINA

KANTON SARAJEVO


Predškolska ustanova ,,Sretno djetinjstvo” Sarajevo


Na osnovu člana 33. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 26/08 i 21/09), člana 3. i 11. Pravilnika sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 35/17), člana 87. Predškolska ustanova ,,Sretno djetinjstvo” raspisuje:


                          K O N K U R S


za prijem radnika u Predškolskoj ustanovi ,,Sretno djetinjstvo” Sarajevo na određeno vrijeme :
1.     Odgajatelj………………………………………..1 izvršioca, puno radno vrijeme;

2.     Pedijatrijska sestra………………………………. 1 izvšilac, puno radno vrijeme 


USLOVI KONKURSA:Pored općih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu (,,Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 26/16 i 89/18), kandidati treba da ispunjavaju  sljedeće uslove:
– za poziciju pod rb. 1: VSS, profesor predškolskog odgoja i obrazovanja ili završen Iciklus odgovarajućeg studija visokog obrazovanja (dodiplomski studij) sa akademskom titulom i stečenim zvanjem Bakalaureat/Bachelor za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja ili završen II ciklus sa stečenim zvanjem Magistar za oblast predškolskog odgoja i obrazovanja  te položenim stručnim ispitom za samostalan odgojno-obrazovni rad;
-za poziciju pod rb. 2: SSS, srednja medicinska škola, pedijatrijski smjer; Obavezna dokumentacija:a) svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kratkom biografijom, kontakt podacima kandidata, tačnom naznakom na koju poziciju se konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,b) diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju,c) izvod iz matične knjige rođenih,d) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci), od dana objavljivanja konkursa


Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili  poštom na adresu:
Predškolska ustanova „Sretno djetinjstvo“ Džemala Bijedića, br  297A,71000 Sarajevo,sa naznakom,,Prijava na konkurs za poziciju ____/ne otvarati – otvara Komisija za utvrđivanje prijedloga za izbor radnika”.


Konkurs je objavljen na stranici PU „ Sretno djetinjstvo“ i na stranici „JU SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE i ostaje otvoren 10 (deset) radnih dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za podnošenje prijava na konkurs je 20.05.2022. godine

1 Comment
03/01/2023

Selam ako bi vam trebala žena za rad u kuhinji ili čistačica
Pozovite mene radi bi bila dio vašeg tima.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *